Sadguru Vishnudas Maharaj
मुख्य पृष्ट प्रस्तावना अभिप्राय सद्गुरु श्री विष्णुदास महाराज माहात्म्य आरती चित्र दालन चित्र फिती संपर्क
आरती
जयदेव जयदेव जय विष्णुदासा ॥
दत्तात्रेय अवतारा जयदेव जयदेव ॥धृ.॥
दृश्य अदृश्य सृष्टीचा दुवा ॥
परब्रह्म दत्तवाडी प्रत्यक्ष जाणा ॥1॥
गणेश विष्णू महेश ब्रह्मा ॥
सर्व वृत्ती असती श्रीगुरु अंगा ॥2॥
उपासना उपासना उपदेश शिष्या ॥
मागती न कांही देती ऽ सर्वा ॥3॥
स्वप्नी प्रत्यय कित्येक शिष्या ॥
सर्वव्यापी शक्ती श्रीगुरु सदा ॥4॥
आनंदी आनंद दास बाळकृष्णा ॥
गाता सद्गुरु अगाध लीला ॥5॥

॥ अवधूत चिंतन श्रीगुरुदेव दत्त ॥
॥ सद्गुरुनाथ महाराज की जय ॥
॥ सद्गुरू श्री विष्णुदास महाराज की जय ॥
Sadguru Vishnudas Maharaj